Контакт со Еврометал

Сопствен производен погон, механзација, добро обучен кадар, стручен менаџмент, принципелност, иноватвност и поволни цени

Локација

Седиште: ул „Раде Кратовче“ бр.10 2310 Виница

Производствен погон : м.в. Скараница Виница

Телефон

+389 71/ 236-724

+389 70/ 260-299

Емаил

gtrajkov@hotmail.com

trajkovmihail@gmail.com